صفحه نخست | پستانداران | خزندگان | حشرات | ماهي ها | پرندگان | دوزيستان

گل و طبيعت | صدا و فيلم حيوانات | فلش هاي زيبا | متنوع از حيوانات | مطالب خارج از سايت

طبیعت وحشی - سلطان جنگل --- lion


 
 

شيرهادرگروههاي كوچكي كه پرايد ناميده مي شود زندگي مي كنند.شيرهاي نردرسروگردن وسينه موهاي درازدارندولي شيرهاي ماده اين موها را ندارند.بيشتر شيرهاي نرشكار مي كنند كه آنهم معمولا يك بزكوهي است. وقتي بز كوهي مي ميرد،براي اولين بارشيرهاي نرپرايد از آن مي خورندوسپس ماده هاوبچه شيرها. شيرها اغلب شكار نمي كنندوبيشتروقت خود را به خوابيدن مي گذرانند. محل زندگي شيرهابيشه هااست واگرچه بيشترآنهادرآفريقا ميباشند. ولي تعدادي هنوزهم درهندوستان بسرميبرند. شيرنر جنگجويي است كه كاراود فاع ازمنطقه زند گي گروه و محافظت ازشيرهاي ماده وبچه هااست شير ماده نيزيك شكارچي است . اوگورخروبزكوهي هاي بزرگ را براي استفاده غذايي شكار مي كند. گاهي شيرهاجانوراني راكه حيوانات ديگركشته اند، مي خورند وبدين ترتيب علاوه برشكارچي بودن لاشخورنيزهستند.

 English

Pride Shyrhadrgrvhhay called small live. Nrdrsrvgrdn valves وسينه hair Drazdarndvly Article valves do not have this hair. Nrshkar more valves that the Nhm is usually a mhuka. When the mountain goat dies, the first of its Barshyrhay Nrprayd Khvrndvsps Havbchh Article taps. Valves often not hunting Knndvbyshtrvqt to spend sleeping. Your Location Shyrhabyshh Vagrchh Byshtranhadrafryqa Haast accommodation. But the number Hnvz·hm Drhndvstan Bsrmybrnd. Shyrnr warriors who live in group Karavd Fa Azmntqh protection Azshyrhay Article Article Nyzyk Vbchh Haast milk is Hunter. Avgvrkhrvbzkvhy large to hunt for food use. Sometimes animals Dygrkshth Shyrhajanvrany Rak·h have eaten Vbdyn respectively Lashkhvrnyz·hstnd also be Brshkarchy.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵ساعت 8:26  توسط سید مصطفی  |